چهارشنبه 27 تير 1397
مطالب فنی
قربان مرادی
رشته : عمران
رئیس هیات مدیره
محمد یعقوبی کوچکسرائی
رشته : عمران
نایب رئیس هیات مدیره
فرزاد جانباز فوتمی
رشته : عمران
خزانه دار هیات مدیره
توحید محمدی
رشته : مکانیک
دبیر هیات مدیره
مهناز رجبعلیان
رشته : برق
عضو هیات مدیره
محمدعلی صالح زاده
رشته : مکانیک
عضو هیات مدیره
اصغر جباری
رشته : برق
عضو هیات مدیره
فرهاد خدادی کوچکسرائی
رشته : معماری
عضو هیات مدیره
امید لطفی عمران
رشته : عمران
عضو هیات مدیره
یوسف رضا خادمیان
رشته : عمران
بازرس
جواد خدادی کوچکسرایی
رشته : عمران
عضو علی البدل
حسن جعفریان کفشگرکلایی
رشته : عمران
عضو علی البدل
سعید متانی
رشته : عمران
بازرس علی البدل
1